Η εταιρία ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε. έχει ως αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων. Η έδρα του ομίλου βρίσκεται σε ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού Αχιλλέως 4, στο Χαλάνδρι Αττικής.

Η ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε. ιδρύθηκε το 1991 ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης πολλών ατομικών και ομόρρυθμων εταιρειών κατασκευής Δημοσίων έργων. Από της ιδρύσεως της είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με αριθμό εγγραφής 10600 για τις ακόλουθες κατηγορίες έργων:

Πτυχίο 4ης τάξης Πτυχίο 3ης τάξης Πτυχίο 1ης τάξης
Οικοδομικά Λιμενικά Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
Οδοποιίας Βιομηχανικά- Ενεργειακά  
Υδραυλικά    
Ηλεκτρομηχανολογικά