Πιστοποίηση

Η εταιρεία ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΤΕΒΤΝΕ είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 ,ISO 14001:2015 , ISO18001:2007 καθώς και με ISO 39001:2012.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η εταιρεία ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΤΕΒΤΝΕ σεβόμενη την ασφάλεια του προσωπικού της καθώς, και των λοιπόν χρηστών του οδικού δικτύου, στο οποίο κινούνται οχήματα της στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της καθώς και την οδική ασφάλεια του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, θέτει ως στρατηγικό της σκοπό και στόχο την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων να προκληθεί κάποιο τροχαίο δυστύχημα. Για το σκοπό αυτό έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 39001:2012
Το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας της Εταιρείας αφορά στη δραστηριότητα της μελέτης, κατασκευής και συντήρησης οδικών τεχνικών έργων. Σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Επιχείρησης και τις απαιτήσεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
Η λεπτομερής, συστηματική και τεχνική επαλήθευση της ασφάλειας των χαρακτηριστικών ενός οδικού έργου υποδομής, η οποία καλύπτει όλα τα στάδια, από τη μελέτη έως την αρχική λειτουργία του, αποτελούν βασικές αρχές της εταιρίας ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΤΕΒΤΝΕ.
Πιο συγκεκριμένα η εταιρία επιδιώκει:
• τη συνεχή αύξηση της ασφάλειας των παρεχομένων υπηρεσιών της
• τη διαρκή εκπαίδευση του δυναμικού της εταιρείας, σε προγράμματα ασφαλούς οδήγησης και σε νέες πρακτικές - τεχνολογίες
• τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
• τη διαρκή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού για θέματα οδικής ασφάλειας, την βέλτιστη οδική συμπεριφορά και την πολιτική της εταιρείας στον τομέα αυτό
• τη συστηματική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των τραυματισμών εξαιτίας αυτών
• συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων:
• Μελέτη και αξιολόγηση των κινδύνων σε σχέση με τις κινήσεις των οχημάτων της και την υλοποίηση δράσεων, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των παραγόντων κινδύνου κατά τις μετακινήσεις του προσωπικού.
• Διαρκή ανανέωση - αναβάθμιση του στόλου για την αύξηση της ασφάλειας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
• Έλεγχο του επιπέδου εφαρμογής του συστήματος με Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
• Λήψη Διορθωτικών και Προληπτικών Ενεργειών, ώστε να προκύπτει συνεχής βελτίωση και μείωση των προκαλόμενων ατυχημάτων
• Περιοδική και συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία του συστήματος, ώστε να ελέγχεται η αποτελεσματικότητά του.
• Ανασκόπηση Διοίκησης, η οποία διεξάγεται ετησίως
Επιπλέον, στη φιλοσοφία και τις αξίες της ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΤΕΒΤΝΕ εντάσσονται η αποφυγή της επιβάρυνσης και η προστασία του περιβάλλοντος, η ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων, η εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και η παροχή υπηρεσιών με ποιοτικά κριτήρια.
Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση των πόρων που κρίνονται απαραίτητοι για την υλοποίηση των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι και εξωτερικοί συνεργάτες, Οδηγοί-υπεργολάβοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης οδικής ασφάλειας και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.
Διαδικασίες, ροές και ενέργειες, οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.
Η παρούσα Πολιτική οδικής ασφάλειας έχει κοινοποιηθεί σε όλο το προσωπικό, τους συνεργάτες, προμηθευτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη και αναρτάται σε εμφανείς θέσεις στα γραφεία και στα εργοτάξια της εταιρείας. Η Πολιτική ποιότητας καθώς και οι αρχές της και οι στόχοι της ανασκοπούνται περιοδικά κάθε χρόνο από τη Διοίκηση της Εταιρείας.

Η Διοίκηση

Στάθης Κοκκίνης