Κατασκευή ανοικτού κολυμβητηρίου στο Δήμο Αργυρούπολης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
400.000.000 δρχ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 
09 / 1998
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
12 / 2000

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή ανοικτού κολυμβητηρίου στον Δήμο Αργυρούπολης (οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες) και περιλάμβανε την κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής, την κατασκευή κτιρίου αποδυτηρίων (υπόγειο-ισόγειο-βατό δώμα) και κτιρίου μηχανοστασίου - υδροστασίου. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1998 και έχει ολοκληρωθεί.