Ανάπλαση περιοχής Λειβαδίων Παροικίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
700.544,75€
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 
05 / 2005
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
05 / 2006

Πρόκειται για ανάπλαση της περιοχής Λειβάδια της Παροικιάς. Περιλαμβάνει καθαιρέσεις-εκσκαφές προς δημιουργία σκάφης, εκσκαφές για την τοποθέτηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, τοποθέτηση κρασπέδων και κατασκευή ρείθρων, διάστρωση σκυροδέματος ως βάση της πλακόστρωσης και πλακόστρωση των επιφανειών. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Μαιο του 2005 και έχει ολοκληρωθεί.