Έργα οδοποιίας Νίκαιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
500.000.000δρχ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 
02 / 1995
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
12 / 1998

Το αντικείμενο της εργολαβίας ήταν η διάνοιξη, κατασκευή και βελτίωση οδών στον Δήμο Νίκαιας μετά των απαιτούμενων υποδομών και η διαμόρφωση των εκάστοτε περιβαλλόντων χώρων. Η κατασκευή των έργων ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 1995 και έχει ολοκληρωθεί.