Αναβάθμιση και Βελτίωση κρηπιδωμάτων Λιμένα Ραφήνας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
827.500,00€
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΟΛΡ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 
12 / 2007
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
06 / 2008

Το έργο αφορά την αναβάθμιση και βελτίωση των κρηπιδωμάτων του λιμένα Ραφήνας, ήτοι την κατασκευή και τοποθέτηση πλακών ποδός, καθώς και την ανακατασκευή των ανωδομών των κρηπιδοτοίχων. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2007 και έχει ολοκληρωθεί.